అందరానిది

అందరానిది ఎందుచూచిన
కానవచ్చునుజగతిని
చేతకానిది చేయబూనగ
బయలుదేరిరి భడవలంతా
చేయతగినదిచేయచాలక
గొర్రెదాటుడు చేయగలరు!

గొప్పకోసం అప్పుచేసియు
తప్పటడుగులు వేయగలరు!
దారి తప్పిన బాటసారిని
పోలియుందురు తెలివిమీరి!
తెలివితేటలు తెల్లవారగ
తెచ్చుకుందురు తిప్పలెన్నో

మమతలేని మనసునందున
ద్వేష మెంతో పెంచుకుందురు
ప్రగతికోసం అడుగువేసి
నడువలేరు సుంతయయిన

సోదరత్వఫు సొగసులేకను
మిడిసిపడుదురుపుడమియందున
ద్వేషభావపు బుద్డియందున
పెద్దలవుదఉరు త్రుంచివృయగ

వళ్ళువంగని సుఖములబ్బిన
మూర్ఖులంతా నేటిరాజులు
రాజకీయ బురదలోన
పొర్లుచున్న పందులండి!
>>>>>
కపిల రాంకుమార్

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s