అమ్మపాట

కపిల రాంకుమార్// అమ్మపాట//

ఊయలూపు అమ్మపాట – అనుకరించు మొదటి మాట
అనుభవాల గోరుముద్ద – నడిపించే వెలుగుబాట!

బాల్యంలో తప్పటడుగులెదుగుటకై ప్రాకులాట
ప్రాయంపుటంచుల్లో అపాయాలఊగులాట!

ఓనమాలు దిద్దుటలో – పిచ్చిగీతలందమూ
గురువునేర్పు నీతులే – మనుగడకనుబంధమూ!

అనుకరించు క్రమములో – అప శృతులు రానీకు
అనుభవాల గుణపాఠం అనుదినము మరువకు!

కులమంటూ,మతమంటూ – చెడువూహలు రానీకు
కలలంటూ – కథలంటూ కల్పనలో కదలాడకు!

మోసాలకు ద్వేషాలకు బలిచేయకు మానవత
ఎదిరంచే మదివుంటే – తొలి విజయం నీదంట!

తరతరాల సంస్కృతిని కాపాడుత నీ ధర్మం!
స్వార్థ పరుల ఆటకట్టనుద్యమించు అనునిత్యం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s