అస్త్రం వినా..

కపిల రాంకుమార్ //అస్త్రం వినా__ //

పదునైన శస్త్రం లేదని
తోడుగ ఏ అస్త్రం లేదని
ఆకలి దప్పులకాలోచించక –

నడుముందుకు – మునుముందుకు!
ఆగక – ఊగక – లక్ష్యం చేరేందుకు!

శిఖరాలే చేరేటందుకు
ప్రాణాలె ఫణమొడ్డి
తనువు మనసు స్థిరపరచి

నడుముందుకు – మునుముందుకు!
వంగక వెరవక – లక్ష్యం చేరేందుకు!

అంబరమె నిప్పుల గుండం
తామసమే మారణగీతం
రుధిరానికి సత్తువ నంచ్చి

నడుముందుకు – మునుముందుకు!
తిప్పలు ముప్పులు లెక్క చేయక
వడివడిగ – లక్ష్యం చేరేందుకు!

కొత్తయుగమడుగిడగా
కొత్త జగతికి హారతులీయ
సంకుచితం పారదోలు

– పిరికితనం వదిలి
-మరణాన్నైనా కోరి

నడుముందుకు – మునుముందుకు!
త్వర త్వరగా – లక్ష్యం చేరేందుకు!

**7.9.2012
______________________________________________________
** సోహం లాల్ ద్వివేది హిందీ కవిత – ” బడే చలో ” కు స్వేచ్చానుసరణ – నా కవితా సంపుటి నగారా లోది – 2004. )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s