ఎదురు చూపు

కపిల రాం కుమార్ //ఎదురు చూపు//

చివురుకొమ్మల లేజివుళ్ళే – కోకిలమ్మకు పుట్టినిళ్ళు
లేగదూడల కాలె అందెలె పల్లె సీమకు ఆనవాళు!

కథలలోన కవితలోన అందమైన ఊహలోన
పల్లె చిత్రపు రంగులన్ని వెల్లి విరిసినరోజులేవి?

ఏవి తల్లీ నీళ్ళు నిండిన చెరువు కుంటలు
ఏవి తండ్రి పొంగి పొర్లిన పాడిపంటలు

వన్నె తప్పిన పంటకాల్వలు
చిన్న బోయిన చెరుకు తోటలు
కళలు తప్పిన జనపదం
నేటి పల్లెకు నిలువుటద్దం!

నిద్రలేచిన పల్లె గుర్తుకు ఆవలించే జాడలేవి?
ఇంటికోడలి చేతి గాజుల వెన్న చిలికే సవ్వడేది?

పాలనురగల పిడతలిడగ దాలిమండగ పిడకలేవీ
జడలుచుట్టిన గాదె నిండక కడుపు నింపే కూడుయేది?
అట్ల తద్దికి ఆట లేవి ?
చెట్టుకొమ్మన వూయలేది?
ఏరువాకకు పాటు లేవి?
గంగిరెద్దు గంతులేవి?

చిల్లుకుండలు వెక్కిరిస్తే విరిగిపోయిన మట్టిచక్రం!
వల్లకాటిలో కాలుతూ మూగవోయిన సాలెమగ్గం!
రాజకీయం రాకముందు ఏక చత్రపు గూండె ది్టవు
(నేటి) రంగురంగుల రాక్షసానికి చిద్రమైనది నిండుకొలువు!

సప్త పుత్రుల కధలు చెప్పి నిద్ర పుచ్చే తల్లి వేదన
తప్త హృదయపు వెతలు తొలగె స్వచ్చమైన బతుకు శోధన!
ఆత్మ హత్యల తోరణాలతో పర్వదినపు తర్పణాలను
పాటలోన రాయలేను శిరసునింక వంచలేను!

శాంతి శూన్యం జాతి దైన్యం రూపుమాపే రోజుకోసం !!
తిరుగుబాటు ఆదునుకోసం ఏదురు చూచె పల్లె వాసం!!!

11-9-2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s