| కుహురవాల వేడుక|

కపిల రాంకుమార్|| కుహురవాల వేడుక||

అంతర్జాలపు యంత్ర సాయం
సంతరించిన పరిమళాలు
సొంతగొంతుక నెత్తినాయి
అంతరాలను కత్తిరించగ

ఓనమాలు దిద్దుతున్న కూనలారా స్వాగతం
వేలు పట్టి నడకనే్ర్పె నేస్తగాళ్ళు సిద్ధమిక్కడ

కొత్త పాతలు సంగమించి
చెట్టు నీడకు ఎగిరివచ్చె
ఐకమత్యపు సమర నాదం
నియమబద్ధపు హేతువాదం

చెలిమి చెలమల ఊటనీరై
సింధు భైరవి ఆలపించగ
వెరపు లేకను కదలిరండి
మెరుపు కవితల పల్లవించగ

పరిసరాలకు పులకరిస్తూ
పరికరాలను పలుకరిస్తు
అను నిత్యం తపనపడుతు
అక్రమాలను యెండకడుతూ

కొత్తలోకపు తోరణాలై –
తెలుగు వాణికి ప్రేరకాలై
కవితలిపుడు అంకురించగ –
కలములన్ని కదలిరాగ

‘మానవత్వం వెల్లివిరియగ –
మా ‘నవతే’ పరిఢవిల్లగ
అచ్చరాల పుష్ప గుచ్చపు –
అందమైన సోయగాలకు
నీడనిచ్చే పచ్చ చెట్టై – విస్తరించిన వేదిక
కలలు కనే కవుల – కుహురవాల వేడుక!

24.4.2013 ఉదయం 11.37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s