గేయం – పాట 2 కపిల రాంకుమార్|| గేయం-పాట|| వివరణ || 2

గేయం – పాట 2
కపిల రాంకుమార్|| గేయం-పాట|| వివరణ ||
కొన్ని ఉదాహరణలు
1.చరణంలో నాలుగు పాదాలు సమాన మాత్రలు
దేశమనియెడి దొడ్డ వృక్షం 14 మాత్రలు
ప్రేమలనుపూలెత్తవలెనోయ్ ”
నరుల చెమటను తడిస్ మూలం ”
ఢనం పంటలు పండవలెనోయ్

2.గణానికి గణం విగడం
విరిగి పెరిగితి పెరిగి విరిగితి 3+4+3+4
కష్ట సుఖముల సార మెరిగితి ” ”

3.చూతునా అని చూసితిని; మరి = 3+3+5+2
చేతునా అని చేసిరిని; ఇక = 5+3+5+2

4.గుత్తునా ముత్యాల సరములు = 5+5+4
కూర్చుకొని తేటైన మాటలు = 5+5+4

5.పూర్ణమ్మ గేయం 16 మాత్రలతో చతురస్ర గతిలో నడిచే చందస్సు
ఏయే వేళలపూసే పువ్వుల = 4+4+4+4 = 16
ఆయా వేళల అందించి = 4+4+5 = 13

ఇంకొక తరహా ముత్యాల సరం
6.చివురులూ కొమ్మలా చివర = 5+5+4 = 14
గుబురులై గుబురులా చివరా = 5+5+4 = 14
పూవులూ నాలుగూ వైపుల =5+5+4 = 14
బుగులు కొన్నాయీ = 3+4+2 = 9 (కోకిలమ్మ పెండ్లి)

7.సంఖ్యామాత్రల గేయం శ్రీశ్రీ ” పేదలు ” (ముత్యాల సరం కాదు)
అంతేలే పేదల గుండెలు = 6+4+4 = 14
అశ్రువులే నిండిన కుండలు ”
శ్మశానమున శశి కాంతులలో ”
చలిబారిన వెలిరాబండలు

8.విశ్వనాథ వారి ” కిన్నెర నడకల్లో ” మాత్రలు ఖండగతిలో ప్రయోగ వైవిధ్యం
కదిలింద కదిలింది = 5+5 = 10
కదిలింది కదిలింది = 5+5 = 10
కదిలి కిన్నెరసాని వొదుగుల్లు వోయింది =5+5+5+5 = 20
సుదతి కిన్నెరసాని సుళ్ళుగా తిరిగింది ” ”
ముదిత కిన్నెరసాని నురుగుల్లు గ్రక్కింది ” ”

…..మరిన్ని వివరాలు త్వరలో 1.7.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s