పుస్తక మస్తిష్క వేదన

కపిల రాంకుమార్//పుస్తక మస్తిష్క వేదన//

ఊసులేవో చెప్పటానికి మనసు నీతో విప్పటానికి
చేరవచ్చే మంచి నేస్తం -చెలిమి కోరే పుస్తకం!

నాటి కతలు చెప్పగానునేటి వెతలు తీర్చగానూ
మేటి రేపటి బాటనీకు తేట తెల్లం చేయగానూ

కష్టసుఖములు పూలతోటలుప్రేమ ద్వేషపు పోటకత్తులు
గెలుపు ఓటమి బొమ్మ బొరుసులు పుస్త్కాలే పూలగుత్తులై

బతుకు సంద్రపు ఆటుపోటులు ్చెల్ల చెల్లచెదదు చేయవచ్చును
గతుకు దారుల అలుపు సొలుపు సేదతీర్చి బలము నిచ్చును!

ఎల్లకాలం వుండనీకి కల్ల బతుకు తొలగటానికి
వాటి చెలిమి ఎంతో బలిమి పరులు దోచని జ్నాన కలిమి

పుస్తకాల పురుగులంటే పాడుచేసే చెదలు కావు
బూజుపట్టిన యెదలు తుడిచి ఎదుగనిచ్చే మంచియెరువు!

మంచిమాటలు చెప్పవస్తె చెవులకింపుగ సోకబోద?
జ్ణానసంపద పంచవస్తే అందుకోను కదలిరావా!

కోకిలమ్మల పాటలెన్నో పైరగాలికి కదులుతున్నాయ్
దేవదూతల నాట్య కేళి కనుల ముంగిట మెదులుతున్నయ్!

రాక్షస రాజ్యపు కథలెన్నో రహస్య చేదన శాస్త్రాలెన్నో
విశాల్ లోకపు గుప్త నిధులు తమలో మనకై దాచుకున్నాయ్!

జ్నాన లోకపు మర్మమేదో పొందటానికి కదలిరావా?
చెప్పటానికి చెంతకొచ్చిన పుస్తకాల్ మాట వినవా?

9-9-2012
______________________________________________________
( ప్రజా కవి- ప్రజా కళాకారుడు కీ.శే. సఫ్దర్ హష్మీ రాసిం హిందీకవిత “”” కితాబే కుచ్ కహనా చాహితీ హై””” కి తెలుగు అనుసరణ – నా నగారా కవిత సంపుటి నుండి)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s