మూలిగే నక్క మీద తాటి పండు!

కపిల రాంకుమార్|| || మూలిగే నక్క మీద తాటి పండు! ||

” ఈ పండక్కైనా పిండాకూడు పెడతావా ” అన్న
అడుక్కునేవాడికీ లోకువయ్యాను!
దీనమ్మ బతుకిట్టా తగలడిందేం?
పెద్దదాని పెళ్ళి చేసి,నిండా అప్పులోకి నెట్టబడ్డనేను
కొలువిడిసిన పిదప నా కొచ్చె పించను
అంచనాకు రాక అంతంత మాత్రమే
కుండ నిండా కూడుంటేం సరిపోని సంసారానికి
నిండుకున్నకుండ యెవడి కడుపు నింపుద్ది!
**
చెట్టంత కొడుకు చేతికొచ్చాడనుకుని
యేనీల్లకు సన్నీల్లని యీ రెండునెల్లూ
సంకగుద్దుకుంటే యేలాబం!
నిన్న రాతిరేల తుపాను గాలికి
కూలబడ్డమానులా నడిరోడ్డున పిడుగువడి
రెండుగా చీల్చి కూల్చేస్తే
అది యిన్న ఆడంగులు కుప్పకూలి సోలిపోతే నేనేంసేసేది!
**
చిన్ననాకొడుకైనా సక్కగున్నడాంటే
దొంగనాకొడుకు పెంచిన యిసాసం లేక
సావాసగాళ్ళ జతకట్టి యింటికి చేటుతెస్తావుంటే
నట్టానికి వున్న జీవాలు రెండు
వూడ్చుకుపోయే పాయమాలు కింద!
**
గుడ్డిలో మెల్లని సిన్న బిడ్డ కంపెనీలో
నౌకరీ లంకించుకున్నదన్న సంబురము నిలవదాయె
నా నెత్తిన పెద్దమ్మోరు కూకున్నదేమో
ఆ మేనేజరు ముండాకొడుకు కసుకాయని చూడaకుండా
నలి్పేసి జాలున్నోడిలా ఆసపతాల్ల పడేసి పోయిండట!
సావు బతుకుల మద్దెన పొర్లుతాందది
**
దీనమ్మ ! మూలిగే నక్క మీద
తాటి పండు పడ్డట్టు, షాక్ మీద షాకు
అమ్మబోతే అడవి కొనబోతే కొరవి
సర్కారోడికేమో జోకు మీద జోకులేస్తడు
యెవరికి నట్టంరానీయనంటూ తిరుక్షవరం చేస్తుండు!
తగ్గించామంటూ గారడీ కబుర్లకు
బుకార్లు తగ్గవు కాని పుకార్లకేంకొదువలేదు!
యిసుమంటపుడే పండగ రావాల్నా
ఆ నా కొడుకు యెగతాలి సేయాల్నా!
నీ తల్లి! రెక్క్ల కట్టం ఒక్కడికే సాలదాయే
నాలుగు కంచాలు లెగటమంటే వొరకటం కాదా!
అడుక్కుతినేటోడికీ యిది తెలవకా….ఆడి కడుపు మంటాడిది!
యింటుముంగల అరిచాడని కాని వానితప్పేముంది.!.
**
యిప్పటి సంది పండగన్నోడి పళ్ళు రాలకొట్టాల్నుంది
కుదేలై, వోటికుండలో నీల్లూ లేక
దిక్కులెంక సూతాంటే అప్పు పుట్టక సూతాంటే,
యింటి దూలం తనని ముద్దాడాలని
పురిపెట్టిన తాడు ‘ వురి ‘ కి రమ్మంటాంది!
పచ్చడైన బతుకులో చిచ్చు పెట్టుకోలేక
మిగిలినోల్లు అనాధ లైతారని వూకున్న!
**
సజావుగా సాగినన్నాళ్ళు నాలుగు వేళ్ళు నోట్లోకెళ్ళినియ్ !
యిప్పుడొకడికి కూడ కూడు పెట్టలేని బతుకైందిరా
ఒరేయ్ నువ్వడుక్కొచ్చి నాకూ ఓ ముద్దడయ్
బతికున్న వాల్లం పంచుకూంటాం!
అంతే కాని యింటి ముంగల అరిచి
పరువు తీమాక – అసలుంటేగా?

|ఈ రోజు మంచికంటి భవన్‌- ఖమ్మం – సాహితి స్రవంతి నిర్ఫహించిన ఈరోజు కవి సమ్మేళనంలొ చదివినది||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s