|| సూక్తులు – హితోక్తులు || ‘ విమర్శ “

కపిల రాంకుమార్|| సూక్తులు – హితోక్తుకులు || ‘ విమర్శ ”

1. సాహిత్యంలోను, కళలల్లోను రాణించలేని వారు : విమర్శకులవుతారు
—–బెంజిమం డిజ్రేలీ
2. నీ సహచరునిగా భావిస్తే అనవసర విమర్శకు పాల్పడకు
——–సోమర్ సెట్ మాం
3. కళాకారుడు కాని వాడు విమర్శకుడౌతాడు, సైనికుడు కాలేనివాడు సమాచారాన్ని అందచేసేవాడవుతాడు ——-సిరిల్ కొనాలి

4. మహా కావ్యాలను వర్ణించిన వాడే గొప్ప విమర్శకుడు ——అనటోల్ ఫ్రాంస్

5.రచనను నిశ్శబ్దంగా స్వీకరించడం, విచారకరంగా గుర్తించకుండా వుండటం కంటే, నన్ను విమర్శించమనే కోరుకుంటాను.——శామ్యూల్ జాంసం

6.విమర్శకు దూరంగా వుండాలంటే ఒక్కటే మార్గం. యేమి చేయకు, యేమి చెప్పకు, యేదీ రాయకు —–ఎల్బర్ట్ హబ్బర్డ్

7. తత్వచింతనలో యెవరి దగ్గర నేర్చుకూంటామో వారినే విమర్శించటం పరిపాటి —–హాలింగ్ వర్త్

8.విమర్శ మరింత పరిణితకి దారి తీస్తుంది——-విలియం అర్చర్

9. ఎక్కూవ భాగం విమర్శకులు త్మకు తెలియని వారిని విమర్శించి తెలిసిన వారిని వదిలేస్తారు.——బి. క్లార్క్

10.3.2013 సా. 4.28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s