తెలుగు సాహిత్య విమర్శ-సామాజిక చారిత్రక విశ్లేషణ

తెలుగు సాహిత్య విమర్శ-సామాజిక చారిత్రక విశ్లేషణ
Sun, 4 Jul 2010, IST vv
డా|| కత్తి పద్మారావు

తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలోను, విమర్శలోను ప్రారంభం నుండి కొన్ని నిర్లక్ష్య ధోరణలు, కొంత కులతత్వ ధోరణి చోటు చేసుకుంది. ఆ క్రమంలో సాహితీ చరిత్రను, విమర్శను రాసే సందర్భంలో ఈ అంశాల్ని ప్రస్థావించవలసిన చారిత్రక అవసరం ముందుకు వచ్చింది. ఇది కుల నిర్మూలన భావంతో చేస్తున్న విమర్శమాత్రమే. కులం పోవాలి అనుకున్న ప్పుడు మనిషిలో దాగివున్న కులానికి మానసిక వైద్యం జరగాలి. సాహితీ విమర్శలో దాగివున్న కులంపై కొంత విమర్శ జరగాలి. అది సాహితీ చరిత్ర యొక్క ఆత్మవిమర్శలో భాగమే. సాహితీ చరిత్ర నిర్మాణంలో వచ్చిన కులతత్వం వల్ల కొన్ని సాంప్రదాయక నిబంధనల వల్ల చాలా మంది కవులు కవులుగా గుర్తించకపోవడం వారి కవిత్వాన్ని స్వీకరించకపోవడం వలన తెలుగు సాహిత్యం విస్తృతి తగ్గింది. అందుకు నిరాకరించబడిన సాహిత్యాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకొని సాహితీ చరిత్రను పెంచుకోవాలి. ఈ సందర్భంగా తెలుగు సాహితీ చరిత్ర, విమర్శల్లో వచ్చిన నిర్లక్ష్య కుల ధోరణులను పరిశీలిద్దాం.
Continue Reading

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s