కపిల రాంకుమార్‌ || టుమ్రీలు 4 -జనవరి ||

కపిల రాంకుమార్‌ || టుమ్రీలు  4 -జనవరి ||
నీ ‘ అడుగు ‘
అట్టడుగెందుకయ్యిందని
అడుగు!
**
విసుగు చూపటం కాదు
కసిగా గురిచూసి
మసిచేయటమే లక్ష్యం కావాలి
**
నిజాలు తెలిసినా
అహాలు వీడని బతుకెందుకు
నిజం నిప్పైనపుడు
మోహాల్ని కాల్చదెందుకు !
**
దుందుడుకు కాదు
దుముకే అడుగులో స్పష్టతుండాలి
కనిపించేది శత్రువు కాదు
అందలంలో దాక్కుంది చూడు!
**
శకునం చూసే కదిలాడు
పిచ్చిది దానికేం తెలుసు
పిక్కపట్టింది
తిక్క కుదిరింది!
**
అలవాటు పడ్డవాళ్ళు,
అలవోకగానే పెడ్డలేస్తారు
బులపాటం తీరగానే
అలకలు పూనుతారు!

జనవరి 10, 2017 ఉదయం 10.23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s